Druhy informácií

Pod pojmom informácia budeme rozumieť nasledovné: Myšlienka vyjadrená v danom jazyku (pomocou symbolov) vyjadrujúca stav určitého objektu, jeho chovanie. Každú informáciu možno merať a každá informácia má svojho adresáta. (Zdroj: wikipedia.org)

My budeme rozoznávať tieto 4 druhy informácií:

  1. Text = grafický zápis nejakého prejavu;
  2. Grafika = pre nás rastrová (bitmapová) grafika;
  3. Zvuk = druh pohybu vzduchu, ktorý je schopný v ľudskom uchu vyvolať sluchový vnem (Zdroj: wikipedia.org);
  4. Video = technika na zachytávanie, záznam, prehrávanie, prenos a obnovu pohyblivých obrázkov. (Zdroj: wikipedia.org)

O vyššie menovaných druhoch informácií budeme hovoriť z praktického hľadiska - t. j. čo pre nás znamenajú a ako ich môžeme využiť v reálnom živote.

Text je v informatike silný nástroj na šírenie informácií. Keď si zobrazíte zdrojový kód tejto stránky, zistíte, že celý vzhľad a všetko formátovanie textu, grafiky a videa som dosiahol pomocou grafického zápisu (textu). Učili ste sa tvoriť jednoduché internetové (webové) stránky - čiže HTML súbory - ktorých obsah je reprezentovaný iba textom. Grafika a videá sa do HTML súborov vkladajú len odkazmi - znova sme teda použili len text. Textom sa ale dá dosiahnuť oveľa viac: Pozrite si napr. zdrojový kód Facebooku - tiež tam neuvidíte nič iné ako text. Algoritmické zápisy v rôznych programátorských jazykoch sú takisto vyjadrené len textom. Vzorce v matematike alebo v iných presných vedách uľahčujú a zrýchľujú komunikáciu. Existujú dokonca rôzne nástroje (napr. Texy!), ktoré nám formátovanie textu uľahčujú natoľko, že vlastne znova stačí používať len obyčajný text. Titulky k cudzojazyčným filmom predstavujú ďalšiu textovú pomôcku.

Otázka: Ako nám ešte text môže pomôcť v reálnom živote?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Grafika zase dokáže jednoduchšie vyjadriť to, čo by sme mohli interpretovať siahodlhým textom. Skúste textom opísať tento graf:

Graf

Obrázok môže navodiť dobré pocity alebo aj zlé, môže byť vtipný alebo vážny až drsný. A to na pomerne malej ploche:

Pocity

No a niekedy jednoducho akokoľvek dlhý text nikdy nevyjadrí to, čo človek zažil. Jedinečnosť okamihu sa často zachytáva ťažko aj foťákom:

Jedinečné

Zväčšenie/zmenšenie veľkosti obrázku, otočenie obrázku, vystrihnutie/nahradenie (retušovanie) určitej časti obrázku, pridávanie vystrihnutej časti obrázku do iného obrázku, pridávanie textu, ... bližšie opisujem na podstránke Grafika.

Zvuk ako signál v určitom tóne a v určitej dĺžke nás varuje pred nebezpečenstvom. Zvuk ako hudba zase môže mať liečivé účinky (Mozart), na druhej strane je užitočná skôr na odháňanie vtákov z letiska (Tina Turner). Podobne ako obrázok, aj hudba môže pripomenúť jedinečný okamih (Wagner - Bridal Chorus) alebo môže reprezentovať celé národy (Óda na radosť = Ode to Joy = Ode an die Freude). Zvuk sa dá zachytiť pomerne jednoducho vďaka počítačom a programom ako je Audacity a ešte jednoduchšie cez mobil.

Otázka: Vedeli by ste uviesť iné známe skladby, ktoré pre vás alebo pre spoločnosť z nejakého dôvodu znamenajú veľa?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Video spája všetky predošlé druhy informácií. Prakticky ide o rýchlo sa pohybujúce obrázky: Okolo 24 - 30 obrázkov za sekundu. Keď je obrázkov menej ako 24, hovorí sa, že video seká. Na začiatku bolo video bez zvuku a čierno-biele ale teraz si už video bez farieb a zvuku (a textu - napr. titulky) už málokto vie predstaviť. Vytvoriť a pridať video na internet (napr. na youtube.com) je záležitosť pár minút:

Otázka: Ktoré sú vaše obľúbené filmy? Prečo?

Je celkom bežné, že sa druhy informácií nevyskytujú osamote, ale sú spájané. Veľmi užitočné spojenie všetkých 4 druhov informácií predstavuje online služba Amara - Universal Subtitles, s ktorou budeme pracovať aj na našich hodinách.

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: