Prezentácia

Pod pojmom prezentácia budeme rozumieť nasledovné: Text pripravený v písomnej forme a sprostredkovaný v ústnej forme.

Aby sme mohli úspešne sprostredkovať (prezentovať) text pripravený v písomnej forme, musíme postupovať podľa presne stanovených pravidiel:

 1. Cieľ (predsavzatie, účel, úmysel, zámer) - Ešte pred sprostredkovaním (prezentovaním) textu si musíme jasne stanoviť, čo a ako na určenú tému chceme povedať a koľko máme času. Vyberáme teda druh a množstvo informácií a rozmýšlame o tom, z čoho téma logicky pozostáva.
 2. Poslucháči (diváci, obecenstvo, plénum, publikum) - Koľko ich bude? Prečo sú tam (dobrovolne alebo z donútenia)? Ako poznajú moju tému? Koľko majú rokov? Čo očakávajú?
 3. Štruktúra (stavba, systém, usporiadanie, zloženie) - Úvod (cca 10 % prezentácie) slúži na predstavenie sa, stručné oboznámenie s témou, informovanie o cieľoch a fázach prezentácie. Hlavná časť (cca 80 % prezentácie) obsahuje prísne logický sled hlavných bodov témy prezentácie. Záver (cca 10 % prezentácie) stručne zhŕňa všetky hlavné body prezentácie a tu je miesto aj na zanechanie silného dojmu.

Úloha: Pozrite si video (6 minút, anglicky), ktoré v piatich bodoch zhŕňa to, čo by mal každý prednášajúci vedieť o svojom publiku a skúste to zhrnúť do 2 - 3 viet.

Otázky: Ako sa dá na začiatku prezentácie slušne a zároveň vtipne získať pozornosť? Ako môžeme v závere prezentácie zanechať silný dojem?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Niekedy sa prezentácia nemusí vydariť podľa očakávaní. Prezentácia môže prebehnuť zle aj keď sa vyskytnú napríklad tieto časté chyby:

 • Text je nezáživne odrecitovaný/prečítaný,
 • text splýva s pozadím prezentácie a je (takmer) nečitateľný,
 • tichý a monotónny hlas,
 • nedostatočné vedomosti o téme,
 • chýba zrakový kontakt,
 • sme otočený k vizuálnym pomôckam (nie k poslucháčom),
 • chýba úvod a záver (najmä zhrnutie resp. obsah),
 • nevyužívanie pauzy na zdôraznenie,
 • nevhodná gestikulácia (neverbálna komunikácia rukami)/posturika (poloha tela pri komunikácii - státie, sedenie, ...)

Otázka: Vedeli by ste vymenovať iné chyby, ktoré robíme pri prezentáciách?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Videoukážka prezentácie (trvá približne 20 minút) TED 2006 - Ken Robinson - Škola zabíja tvorivosť (anglicky so slovenskými titulkami):

Otázky: Boli v prednáškach dodržané vyššie spomenuté pravidlá? Našli ste v prednáškach niektoré časté chyby?

Odpoveď: Zobraziť / Skryť

Kvíz: Myslíte si, že sa v tejto téme vyznáte? Pomôže vám to overiť kvíz o prezentácii.

Použité zdroje informácií:

 • europapier.com - o tom, čo všetko má spĺňať prezentácia na profesionálnej úrovni
 • primakurzy.sk - veľmi prehľadná a jasná prezentácia o prezentácii vo formáte PDF
 • slovnik.dovrecka.sk - synonymické vyjadrenie niektorých slov pre lepšie pochopenie
 • wikipedia.sk - hlavne kvôli definíciám niektorých pojmov (posturika, gestikulácia, ...)

Dalo by sa niečo vylepšiť? Mohlo by sa niečo povedať jednoduchšie / zrozumiteľnejšie? Niečo som zabudol? Prečítajte si pravidlá komentovania a doplňte ma v komentároch: